Agile Coaching

Agile Coaching

Agile Coaching

Vai trò và trách nhiệm của Agile Coach thường không được định nghĩa một cách rõ ràng. Nhiều người vẫn không rõ Agile Coach và Scrum Master khác nhau như thế nào? Agile Coach có giống Coach ở các lĩnh vực khác được đinh nghĩa bởi ICF? Agile Coach thật sự là ai và làm nhưng công việc gì? Agile Coach cần những kỹ năng gì?

Agile Coaching

Khung năng lực Agile Coach

Khung năng lực Agile Coach

Vai trò và trách nhiệm của Agile Coach thường không được định nghĩa một cách rõ ràng. Agile Coach có giống Professional Coach, Life Coach? Agile Coach làm nhưng công việc gì và cần những kỹ năng gì?

Sep 20, 2020 Chi tiết