Scrum Master Training

Scrum Master Training
Nhiệm vụ của Scrum Master là xây dựng nhóm Scrum tự tổ chức và hiệu suất cao. Khóa học này sẽ cung cấp các kiến thức và kỹ năng cần thiết giúp Scrum Master đạt được mục tiêu đó.
Scrum Master Training

Giới thiệu

Scrum Master Training là một khóa học kéo dài 02 ngày được thiết kế theo chương trình của Scrum.org. Nội dung đào tạo bao gồm các nguyên tắc và lý thuyết của quy trình thực nghiệm, làm nền tảng cho khung Scrum và đặc biệt là vai trò của Scrum Master. Khóa học này là sự kết hợp giữa hướng dẫn, các bài tập nhóm, và mô phỏng dự án thật, tập trung làm rõ những trọng tâm của Scrum và tư duy Agile.

Trong suốt khóa học, người học được thử thách suy nghĩ về các nguyên tắc Scrum để hiểu rõ hơn những việc cần làm khi quay lại nơi làm việc.

Bạn đạt được gì sau khóa học

 • Hiểu các thực hành của Scrum từ góc nhìn thực tế, những điều bắt buộc và những điều có thể thay đổi
 • Tăng hiệu quả áp dụng Scrum hiện tại
 • Dẫn dắt hiệu quả các sự kiện Scrum
 • Hiểu và vận dụng được các thực hành khác bên ngoài Scrum như XP, Kanban
 • Hiểu rõ năng lực cần có của Scrum Master
 • Trang bị kiến thức, kinh nghiệm thi lấy chứng chỉ PSM I, PSM II

Ai nên tham gia?

Khóa học này được thiết kế cho Scrum Master và những ai muốn trở thành Scrum Master. Tuy nhiên, các bài học có thể áp dụng cho bất kỳ ai tham gia phát triển phần mềm bằng khung Scrum bao gồm nhưng không giới hạn các vai trò sau:

 • Software engineer
 • Business analyst
 • Project Manager/ Product Manager
 • Engineering manager
 • Solution architect
 • Scrum Master
 • Program manager
 • Delivery manager
 • IT manager

Điều kiện tham gia

Những người tham gia phải có kinh nghiệm làm việc trong Nhóm Scrum hoặc có kiến thức cơ bản về Scrum.

Yêu cầu trước khóa học

Đề cương chi tiết khóa học

Scrum Theory & Agile history

 • The Cynefin Framework
 • Scrum theory & philosophies
 • Definition of Scrum
 • Agile Manifesto & Principles
 • Benefits of Agile & Scrum

Scrum Framework

 • Scrum artifacts
 • Scrum roles
 • Scrum events
 • Forecast & Sprint Goal
 • “Done” in Scrum
 • Scrum values

Other Agile practice

 • User story
 • Agile estimation
 • Velocity
 • Burndown charts
 • Scrum with Kanban

Scrum Master role in Scrum

 • Stances of a Scrum Master as servant leader, conflict navigator, impediment remover, team protector, coach, mentor
 • Indirect effects of a successful Scrum Master
 • Scrum Master competency

Scrum at scaling projects

 • Team structure, Product Owner, Scrum events, management, infrastructure & architecture at scaling up
 • Scaling framework overview
 • Working in distributed teams
 • Common challenges in working with people in different locations and different time zones
 • Collaboration tools for distributed teams
 • Communication in distributed teams
 • Team Development with distributed members

Continue your Scrum learning journey

 • Accredited organizations for Scrum Certification
 • Reading recommendation for PSM I, PSM II exams