Agile Scrum Training

Agile Scrum Training
Khóa học cung cấp kiến thức nền tảng Scrum và Agile, giúp người học hiểu rõ nguyên lý và áp dụng các thực hành của Scrum, Agile trong công việc.
Agile Scrum Training

Giới thiệu

Agile Scrum là khóa học 02 ngày được thiết kế để cung cấp các nguyên tắc và lý thuyết quy trình thực nghiệm làm nền tảng cho khung Scrum và các phương pháp Agile. Khóa học này là sự kết hợp giữa hướng dẫn lý thuyết và làm các bài tập nhóm, dạy các kiến thức trọng tâm của Agile và Scrum.

Khóa học không chỉ dựa trên các bài giảng kiểu trình chiếu, người học sẽ cùng nhau tham gia nhiều hoạt động và bài tập tình huống. Đặc biệt, người học sẽ tham gia phát triển sản phẩm theo mô hình Scrum giống như dự án thật. Trong suốt khóa học, người học được thử thách suy nghĩ về các nguyên tắc Scrum để hiểu rõ hơn những việc cần làm khi quay lại nơi làm việc.

Bạn đạt được gì sau khóa học

 • Giải thích được ý nghĩa của các nguyên lý Agile trong phát triển phần mềm
 • Mô tả cách Scrum phù hợp với các giá trị và nguyên tắc của Tuyên ngôn Agile
 • Mô tả được tổng quan vòng đời phát triển sản phẩm theo Scrum
 • Liệt kê và mô tả ba tạo phẩm trong Scrum
 • Nâng cao tính minh bạch Product Backlog, Sprint Backlog, Product Increment
 • Mô tả và giải thích được ý nghĩa của Product Goal, Sprint Goal, Definition of Done
 • Thiết lập Product Goal, Sprint Goal, Definition of Done
 • Liệt kê, mô tả và giải thích được mục đích các sự kiện trong Scrum
 • Tổ chức hiệu quả các cuộc họp hàng ngày
 • Lên kế hoạch phù hợp cho mỗi Sprint
 • Thuyết trình phần tăng trưởng sản phẩm và tiếp nhận phản hồi từ khách hàng
 • Xác định các điểm cần cải tiến, tìm kiếm giải pháp và xây dựng kế hoạch hành động
 • Làm rõ các trở ngại trong công việc và giải pháp khắc phục
 • Giải thích được ý nghĩa của hoạt động làm mịn Product Backlog
 • Mô tả các hoạt động cần thiết trong hoạt động làm mịn Product Backlog
 • Giải thích ý nghĩa và lợi ích của việc ước lượng công việc theo nhóm
 • Áp dụng công cụ Planning Poker trong ước lượng khối lượng các hạng mục công việc
 • Áp dụng công cụ vẽ biểu đồ Burn-down để theo dõi tiến độ Sprint và tiến độ dự án
 • Nâng cao kỹ năng giao tiếp trong nhóm Scrum và giữa nhóm Scrum với các bên liên quan
 • Giảm rủi ro trễ tiến độ công việc
 • Liệt kê và mô tả các trách nhiệm trong nhóm Scrum
 • Liệt kê năm giá trị Scrum và giải thích mục đích của từng giá trị
 • Xây dựng quy ước làm việc nhóm
 • Phân biệt những thay đổi quan trọng trong phiên bản Scrum Guide 2020

Ai nên tham gia?

Khóa học phù hợp cho những ai muốn có được kiến thức nền tảng về Scrum, Agile, hoặc muốn tốn ít công sức hơn trong công việc nhưng lại đạt được năng suất cao hơn, bao gồm nhưng không giới hạn các vị trí sau:

 • Team member
 • Business Analyst
 • Project Manager/ Product Manager
 • Engineering manager
 • Solution architect
 • Scrum Master
 • Program manager
 • Delivery manager

Yêu cầu trước khóa học

Không yêu cầu